Alt du trenger å vite om samarbeidsutvalg (SU)

At foreldre og ansatte i barnehagen snakker sammen og har tillit til hverandre, er helt uvurderlig for barnas trivsel. Her spiller samarbeidsutvalget (SU) en viktig rolle.

Det er en stort overgang for både foreldre og barn å begynne i barnehagen. De fleste er naturlig nok mest opptatt av sitt eget barn den første tiden. For å sikre at foreldrene blir en likeverdig og aktiv samarbeidspartner for barnehagen, er det viktig at de får god informasjon om sine rettigheter og ansvar så tidlig som mulig.

Alle barnehager i Norge skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, ifølge Lov om barnehager § 4. Begge skal bidra til – nettopp – godt samarbeid mellom foreldrene og de ansatte i barnehagen. I mange barnehager lager foreldrene et arbeidsutvalg (FAU) i tillegg. Det er ikke et lovpålagt organ, men skal være bindeleddet til de ansatte i barnehagen og jobbe for et godt barnehagemiljø på vegne av foreldrerådet.

Hva er foreldreråd?

Foreldrerådet er et lovpålagt organ som består av alle foreldrene i barnehagen. Her kan de møtes, diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. Det er viktig med gode rammer som definerer ansvarsområder, oppgaver og antall møter i året. Struktur skaper engasjement. Typiske oppgaver kan være å fremme foreldrenes interesser, bidra til å skape et godt miljø for barna og velge representanter til samarbeidsutvalget. Er satt en maksgrense for foreldrebetaling (etter § 20 om foreldrebetaling), er det bare foreldrerådet som kan samtykke til foreldrebetaling utover dette.

Hva er foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)?

I mange barnehager lager foreldrene et arbeidsutvalg (FAU) som skal være bindeleddet til de ansatte og jobbe for et godt barnehagemiljø på vegne av foreldrerådet. Et slikt utvalg består gjerne av to eller flere foreldre fra hver avdeling.

Hva er samarbeidsutvalg (SU)?

I samarbeidsutvalget møtes foreldre, ansatte og barnehagestyrer for å diskutere saker som påvirker barnas hverdag. Her settes standarden for samspillet mellom hjem og barnehage.

Et godt samarbeid er viktig for at barna skal trives, lære og utvikle seg – alene og sammen med andre. Det har mye å si for den pedagogiske kvaliteten i barnehagen. Jo bedre forhold mellom foreldre og personal, dess bedre relasjon mellom personalet og barna.

Barnehagen har som oppgave å gi barnet ditt omsorg og oppdragelse i samarbeid med deg som forelder. At foreldrene og de ansatte i barnehagen snakker sammen, forstår hverandre og har tillit til hverandre, er derfor helt uvurderlig.

Poenget med foreldreråd og samarbeidsutvalg er å knytte tettere bånd mellom hjem og barnehage. Det sikrer at alle foreldre har reell innflytelse på hverdagen og miljøet i barnehagen, i tillegg til den daglige dialogen om hvert enkelt barn og dets utvikling.

Gode rammer

Gode rammer for arbeidet i foreldrerådet  og samarbeidsutvalget er en forutsetning for å skape engasjement og aktivitet, og  FUB anbefaler alle barnehager å lage vedtekter for foreldrerådet, FAU og samarbeidsutvalget. I praksis beskrives ofte foreldrerådets ansvar og oppgaver som eget punkt i vedtektene til samarbeidsutvalget.

Hvem er med i samarbeidsutvalget?

Samarbeidsutvalget skal bestå av like mange foreldre og barnehageansatte. Barnehagestyreren har ansvaret for å opprette utvalget og sette dagsorden, men det er kun foreldre og ansatte som har stemmerett.

Barnehageeieren kan være med i samarbeidsutvalget, men ikke ha flere representanter enn de andre gruppene. Hvis barnehagen er kommunal, representeres eieren av en eller flere lokalpolitikere/kommunestyrerepresentanter.

Hva er dine oppgaver som SU-forelder?

Du er valgt som representant av de andre foreldrene i barnehagen. Din oppgave er å gi alle foreldrene en stemme og komme med råd og innspill til sakene som blir tatt opp.

I god tid før et SU-møte skal barnehagestyreren sende en innkalling, slik at du kan forberede deg. Husk at også du kan ta initiativ og melde inn saker til styrer.

 • Vær engasjert i fellesskapet.
 • Ta vare på informasjon om aktiviteter og møter.
 • Inviter gjerne til egne møter for foreldrene.
 • Ha faste møter med barnehagestyrer.

Hva skal samarbeidsutvalget gjøre?

I Lov om barnehager § 4 står det at samarbeidsutvalget skal være «et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ». Hva dette innebærer, hvordan dere jobber sammen, hvor ofte dere møtes og hva dere diskuterer, er på mange måter opp til foreldrene og barnehagepersonalet. Derfor er det lurt å få på plass noen felles rammer for samarbeidet, slik at alle er på bølgelengde.

Diskuter gjerne:

 • Hvilke oppgaver er viktige å samarbeide om?
 • Hvordan kan dere samarbeide godt i praksis?
 • Hvilke områder skal barnehagen ta seg av?
 • Hvilke områder skal foreldrene håndtere?
 • Hvordan takler dere eventuelle uenigheter mellom foreldre og ansatte?

Vanlige oppgaver i samarbeidsutvalget:

 • Komme med råd og innspill til hverdagen i barnehagen.
 • Arrangere dugnader eller temakvelder som skaper tettere bånd mellom barnehagen og hjemmet.
 • Bidra til å løse konflikter på en god måte.
 • Diskutere barnehagens ideelle grunnlag og hvordan barnehagens formål ivaretas.

Saker av viktighet

Det finnes noen saker som barnehageeieren er lovpålagt å legge fram for samarbeidsutvalget. De kalles gjerne for «saker av viktighet», altså temaer som påvirker hverdagen i barnehagen eller forholdet til foreldrene: (ta opp dette som et eksempel)

 • Med utgangspunkt i rammeplanen skal utvalget lage en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
 • Utvalget skal få innsyn i forslag til budsjett, driftsendringer og arealutnyttelse.
 • Hvis barnehageeieren skal søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning, må en uttalelse fra samarbeidsutvalget legges ved.
 • Dersom barnehagen ikke drives i tråd med gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett, kan samarbeidsutvalget melde fra til tilsynsmyndigheten.

Hvordan kan samarbeidet foregå?

Alt som skjer i samarbeidsutvalget skal være til beste for barna. Her jobber alle mot samme mål om trivsel og læring i barnehagen. Åpenhet og tillit mellom foreldre og ansatte er en forutsetning for at samarbeidsutvalget skal være nyttig for alle parter. Derfor bør dere etablere gode rutiner for hvordan saker behandles og klager håndteres.

FUB anbefaler derfor alle barnehager å ha vedtekter som bestemmer:

 • Hvor mange møter dere skal ha i løpet av året.
 • Rutiner for hvem som velges inn i SU og hvordan.
 • Når sakslisten sendes ut, hvordan den settes opp og hvordan foreldrene får den tilsendt.
 • Hvor referatet legges etter møter.
 • Årshjul for hvilke saker dere skal diskutere.

Hva kan dere diskutere i SU?

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om en sak hører hjemme i samarbeidsutvalget. En god tommelfingerregel er at dersom saken bare gjelder ditt barn, holder det å ta det opp med pedagogisk leder/barnehagestyrer.

Her er eksempler på temaer som kan drøftes:

 • Budsjett og regnskap
 • Bemanning
 • Åpningstider
 • Verdier
 • Sikkerhet
 • Psykososialt miljø
 • Vikarbruk

En god saksliste for et SU-møte kan se slik ut:

 1. Godkjenning av saksliste og referat
 2. Styrer orienterer om hvordan det går i barnehagen
 3. Saker fra styrer
 4. Saker fra foreldrerepresentantene
 5. Eventuelt
 6. Avslutning