Mobbing i barnehagen – hva kan vi gjøre?

Det er lett å bli fortvilet og utrygg når barnet ditt blir mobbet. Hva kan du som forelder gjøre og hva er barnehagens ansvar?

Alle barn har rett til et trygt og godt miljø i barnehagen. Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing, for eksempel ved å bli utestengt fra lek over tid, skriver regjeringen.no. Forskningsrapporten «Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen»viser at både barn, ansatte og foreldre mener at det foregår mobbing i barnehagen. Denne anerkjennelsen er viktig for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing og fremme trivsel og utvikling.

Hva er mobbing i barnehagen?

I forskningsrapporten defineres mobbing i barnehagen slik:«handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barns opplevelse av å høre til og å være en betydningsfull person for fellesskapet og muligheten til medvirkning». I bunn og grunn handler det om at barnet ikke har det bra og går glipp av fellesskap, lek og læring.

Mobbing mellom små barn kan for eksempel være:

 • Utestenging fra lek og aktiviteter
 • Erting, bli ledd av eller kalt sårende ting
 • Eiendeler blir ødelagt eller gjemt bort
 • Slåing, dytting og lugging

Voksne kan også krenke barn med ord og handlinger, for eksempel ved å bruke karakteristikker som «sutrete», forskjellsbehandle eller utestenge.

Hva skal barnehagen gjøre?

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt. De må jobbe systematisk for å forebygge mobbing og skape et miljø der barna trives. Det krever at de ansatte har et bevisst forhold til seg selv som rollemodeller. Grunnleggende verdier som respekt og omsorg skal prege kommunikasjonen med barn og kolleger.

Det å ha en venn og være en venn er et fint mål i det forebyggende arbeidet. Vennskap beskytter mot mobbing. Vår erfaring er at det er lurt å involvere barna i arbeidet med å skape et godt fellesskap. Snakk sammen om hvordan alle i barnehagen skal være mot hverandre.

Ifølge forskningsrapporten «Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen» er lek og vennskap er det aller viktigste for at barn trives. Derfor er det essensielt at de voksne er tilstede og engasjerer seg i barnas lek. Et annet poeng er at mobbing ofte foregår utenfor de voksnes rekkevidde og kan være vanskelig å oppdage. Dermed må de være tett på og følge med på barnas samspill. Noen barn blir stille og trekker seg unna, andre gir tydelig uttrykk for at noe er vanskelig.

De voksne må:

 • Snakke med barna
 • Være sammen med barna
 • Være nær nok til å se og høre
 • Være aktive, varme og engasjerte
 • Bry seg
 • Si vennlig ifra om at mobbing ikke aksepteres og sette inn tiltak
 • Ta barna på alvor; lytte, bekrefte og videreformidle deres opplevelser

Hva kan foreldre bidra med?

Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen er viktig for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. På samme måte som barnehagen skal involvere foreldrene i arbeidet med å lage et trygt og godt miljø for barna, må foreldre selv ta initiativ og engasjere seg. Alle voksne har ansvar for å hindre at barn føler seg utenfor eller ikke har det bra.

 • Engasjer deg og meld fra dersom du oppdager mobbing blant barna.
 • Bry deg om andres barn og inkluder dem i hverdagen. Hils, prat eller inviter med hjem.
 • Snakk positivt om barnehagen, de ansatte og andres barn.

Hva sier lovverket?

I januar 2021 ble det innført tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen. «Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, plaging og utestenging fra lek. Derfor endrer vi barnehageloven. Foreldre og barn skal være trygge på at barnehagen er et godt sted å være», kommenterte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

I paragraf 41 i kapittelet om psykososialt barnehagemiljø står det blant annet at alle som jobber i barnehagen har ansvar for å følge med på at barna har det bra. De har plikt til å gripe inn hvis et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Det kan for eksempel være ved utestenging fra lek, plaging eller diskriminering.

Gjennom paragraf 42 har regjeringen innført aktivitetsplikt. Alle som jobber i barnehagen skal si ifra til styrer hvis de mistenker eller får vite at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. I alvorlige tilfeller må styrer melde fra til barnehageeier (for eksempel hvis krenkelsene har pågått over tid og barnehagen ikke finner en løsning.)

Hvis barnehagen oppdager at noen ikke har det bra, eller barnet selv eller foreldrene melder fra, skal personalet undersøke saken så fort som mulig. Det handler ikke om å finne bevis for eller mot, men å avdekke hva som er årsaken til at barnet ikke har det bra. Barnets følelser og opplevelser må tas på alvor. Det er utgangspunktet for å finne gode tiltak som kan bedre situasjonen.

Vi mener at det å behandle barn med respekt betyr å ta deres subjektive opplevelsesverden på alvor ved å lytte, forstå, bekrefte og videreformidle den kunnskapen barn formidler fra sitt ståsted.

Lund, m.fl.2015

Barnehagen skal lage en skriftlig plan som beskriver hvilke problemer som skal løses, hva barnehagen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres og av hvem og når tiltakene skal evalueres. Barnehageeieren har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven

Når ansatte mobber

Gjennom paragraf 43 er det innført skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt i barnehagen krenker et barn. Hvis en som jobber i barnehagen mistenker eller oppdager at en kollega krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende gi beskjed til styrer med en gang. Styreren skal varsle barnehageeieren. Hvis en som jobber i barnehagen mistenker eller oppdager at styreren krenker et barn, skal vedkommende gi beskjed til barnehageeieren direkte.