Utvalgets hjertesaker

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Det å velge seg noen hjertesaker for utvalgsperioden, kan være nyttig for at utvalget lettere skal få gjennomslag for de sakene de ønsker å jobbe mest med i sin utvalgsperiode.

Det vil si at utvalget fremmer disse sakene på ulike møteplasser, slik at hjertesakene er noe som blir knyttet opp mot foreldreutvalget.  

Utvalgsmedlemmene opparbeider seg god faglig kunnskap om hjertesakene, slik at de på en god måte kan fremme foreldrestemmen i disse sakene.

Det sittende foreldreutvalget har følgende hjertesaker:

Bemanning

 • Bemanningsnorm
  – Tilstrekkelig bemanning i hele barnehagens åpningstid.
  – Bemanningsnormen må gjelde per avdeling/gruppe.
  – Det skal være nok voksne til stede sammen med barna under hele barnehagedagen.
  – Bemanningsnormen er en minimumsnorm.
 • Kompetanse
  – Spesialpedagogisk kompetanse nær barnet i barnehagen – bedre kompetanse på spesialpedagogikk nært barnet.
  – Kompetanse hos de ansatte: viktig med god kompetanse, undersøkelse viser at 40% ikke har utdanning.
  – Vikarer i barnehagen: barnehagen må ha vikarer som er kvalifiserte, og ha gode rutiner for bruk av vikarer.

Overganger

 • Fokus på alle overganger i barnehagen, og spesielt overgangen barnehage – skole. Utvalget ønsker å få på plass en nasjonal veileder for overganger i hele utdanningsløpet.
 • Foreldremedvirkning inn i rammeplan for SFO.
 • Fleksibel skolestart.

Psykososialt miljø i barnehagen

 • FUB har i mange år jobbet for å sette mobbing i barnehagen på agendaen.
 • Dokumentasjonsplikt for barnehagen, og få på plass en håndhevingsordning.
 • Kompetanseheving hos både foreldre og ansatte på dette området.
 • Foreldrenettverk og inkludering av alle foreldre.

I denne artikkelen vil du lære mer om: