Alt du trenger å vite om Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) skal bidra til en trygg og god skole for alle. Her får du vite mer om oppgaven og hvordan utvalget kan jobbe.

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette ansvaret hviler på både deg som forelder og skolen. Dere er hverandres viktigste medspillere i jobben med å sørge for at barna har det bra, lærer og utvikler seg. Godt samarbeid handler først og fremst om å følge opp hver enkelt elev gjennom utviklingssamtaler, konferansetimer og dialog i hverdagen.

Samtidig er det viktig å jobbe for et godt skolemiljø generelt. Barna lever i et skolesamfunn og er en del av et sosialt fellesskap. Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) er blant de lovbestemte utvalgene som skal bidra til et godt skolemiljø for alle. Hovedoppgaven er å sette samarbeidet mellom hjem og skole i system og gi foreldregruppen reell innflytelse på skolehverdagen.

Hva er Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU)?

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolens. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

Hvordan er FAU organisert?

Hvordan FAU er organisert og hvilke oppgaver det har, varierer fra skole til skole. Utvalget kan bestå av alt fra 5-20 personer, avhengig av størrelsen på skole Noen velger å ha leder, nestleder, kasserer og sekretær – eventuelt også et styre. Sistnevnte gjør det ofte enklere å fordele arbeidsoppgaver og ansvar, særlig på skoler med mange FAU-representanter.

Hva er FAUs mandat?

Foreldrerådets Arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. At deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til, slik opplæringsloven krever. Det handler ikke om å gi den ene eller andre parten rett i enkeltsaker, men å sikre at foreldrenes stemme også er representert. Rektor skal legge til rette for godt samarbeid og dialog mellom skolen og FAU. Representantene har på sin side ansvar for å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet.

FAU skal samarbeide med:

 • Skolens ledelse og ansatte
 • Elevrådet
 • Foreldrekontaktene
 • Resten av foreldrene ved skolen
 • Kommunale foreldreutvalg hvis kommunen har det

FAUs hovedoppgaver er å:

 • Fremme foreldrenes felles interesser
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Sørge for at foreldrene deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt skolemiljø
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Hva bør du vite som ny FAU-representant?

Før du tar fatt på rollen som FAU-representant er det lurt å kunne litt om hvordan skolesystemet er bygd opp. Mange skoler tilbyr kurs for å bidra til et velfungerende FAU. Savner du skolering eller oppfølging? Ta initiativ til en samtale med ledelsen.

Du bør bli informert om:

 • Hvordan skolen er organisert
 • Gjeldende læreplan
 • Hvem som styrer hva
 • Hvordan skolen jobber for å sikre et godt og trygt miljø
 • Hvilke rutiner skolen har for å håndtere skolemiljøsaker

Hvordan bør utvalget jobbe?

Det er viktig med gode rammer for hvordan samarbeidet mellom FAU og skolen skal fungere. Hverdagen er travel og det er mye å følge opp med barn i skolealder. Med en møteplan og et årshjul som konkretiserer FAUs faste og løpende oppgaver, blir det enklere å få mest mulig ut av møtevirksomheten og oppfølgingsarbeidet. Bruk tiden til det beste for barna.

Her er noen tips for å sette arbeidet i system:

 • Lag vedtekter som beskriver hvordan dere velger representanter og for hvor lenge, hvor mange dere skal være og de ulike rollene.
 • Det er lurt å velge representanter for to år av gangen med mulighet for overlapping. På den måten sikrer dere kontinuitet i arbeidet.
 • Lag et årshjul sammen med skolen, som avklarer hva FAU skal bidra med og hva dere kan forvente av skolen. Hvilke saker skal FAU få informasjon om og i hvilke saker kan dere være med og legge premisser? Kanskje er det oppgaver skolen gjerne vil at dere gjennomfører?
 • Lag et årshjul med oversikt over faste aktiviteter. Da blir det enklere å huske hva utvalget skal gjøre og følge opp i ettertid.
 • Dokumenter aktivitetene og hvordan dere jobber i form av sakslister og referater. På den måten slipper nye foreldrerepresentanter å starte fra scratch. Skolen har ansvar for følge opp at dette skjer.

Møtepunkter

FAU bør ha god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse.[AN9] Et eksempel på god praksis er at rektor har formøte med FAU-styret eller leder/nestleder, eller at FAU har «skolen informerer» som fast sak i hvert møte. I mange saker kan dere be om at en representant fra skolen redegjør for eller innleder om en spesiell sak. Ved noen skoler er rektor tilgjengelig på kontoret under FAU-møtet, i tilfelle FAU har behov for avklaringer. Sørg for å informere foreldrekontaktene og resten av foreldrene ved skolen om hva som foregår i utvalget, for eksempel via skolens hjemmeside. Ikke glem å inkludere elevene og få innsikt i hvordan de opplever skolehverdagen. Inviter Elevrådet til å delta på FAU-møter, eksempelvis en gang hvert halvår.

Engasjer deg

På samme måte som skolen har ansvar for at samarbeidet mellom hjem og skole fungerer, har du som forelder ansvar for å engasjere deg. I FUG oppfordrer vi alle foreldre til å delta og bruke FAU aktivt, enten som representant eller på andre måter. Da er du med å forme hverdagen til barna samtidig som du setter et godt eksempel. Barn trenger voksne som viser at de bidrar til fellesskapet og bygger nettverk.