ASK – alternativ supplerende kommunikasjon

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Noen personer forstår alt som sies av andre, men mangler helt eller delvis språk selv og trenger derfor hjelp til å bli forstått. For disse kan alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK, være en god kommunikasjonsform.

Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som erstatter talen fullstendig. Dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre trenger kommunikasjonsformer som støtter utydelig, forsinket eller svak tale. Dette kalles supplerende kommunikasjon. ASK er altså alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke er tilstrekkelige. 

Dette sier loven om ASK

Etter reglene i opplæringsloven kapittel 5 har alle elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet rett til spesialundervisning. Dette inkluderer nødvendig opplæring som å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon. Opplæringsloven paragraf 2 sier også om elever som har behov for ASK at «elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få benytte egne kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringen.»

ASK i skolen

Barn som har behov for alternativ supplerende kommunikasjon i skolen er barn som har medfødte diagnoser, tilstander som gjør at de ikke har utviklet tale eller barn som kommer sent i gang med å snakke.

For elevene som trenger alternativ supplerende kommunikasjon er det tre mål som står sentralt i opplæringen:

  • Gjøre seg forstått
  • Utvikle kunnskap og lære ferdigheter
  • Bruke ASK i samspill med andre

Eksempler på alternativ og supplerende kommunikasjon kan være håndtegn, grafiske symboler eller talemaskiner. Kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges mening av andre, er også alternative kommunikasjonsformer. Læreren som har ansvaret for eleven som bruker ASK som kommunikasjonsform skal mestre ASK-språket som den eleven bruker, og eleven skal få tilpasset læringsmateriell og hjelpemidler slik at han eller hun skal kunne delta aktivt i læringen. En annen forutsetning er tilgangen til riktig og passende læremateriell for eleven, dette er skoleeiers ansvar. Det finnes en god del ordinære hjelpemidler som det er mulig å tilpasse slik at de blir passende for en ASK-elev. Allikevel vil mange ha behov for ekstra tilpasninger, noe skolen må sette av ressurser til.

I denne artikkelen vil du lære mer om: