Minoritetsspråk og særskilt opplæring

I denne artikkelen vil du lære mer om:

“Eleven har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring”, det sier opplæringsloven paragraf 2-8

Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring skal hjelpe barna til å kunne følge med i undervisningen på skolen og klare seg i samfunnet. Den kommer i gang enten ved at skolen anbefaler det, eller ved at foreldrene eller eleven søker om det. Før det blir bestemt om en elev har krav på særskilt norskopplæring, skal norskkunnskapene kartlegges. Det skal også vurderes underveis om eleven har fått gode nok norskferdigheter til å følge den vanlige undervisningen. Elever har rett til særskilt norskopplæring inntil de kan følge undervisningen på skolen fullt ut på norsk.

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i ens eget morsmål. Barn med et annet morsmål kan ha rett til opplæring i sitt eget språk, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Morsmålsopplæring gis for å hjelpe elevene til å kunne følge den vanlige undervisningen.

Et godt utviklet morsmål er også bra når man skal lære seg andre språk. Utvikling av grunnleggende lese- og skriveferdigheter, ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet hjelper elevene å beherske det norske språket, blant annet fordi de vil kunne sammenligne norsk og sitt eget morsmål og lære av det.

Hvis morsmålsopplæringen ikke kan gis av lærerne eller andre ved skolen, skal kommunen så langt som mulig legge til rette for annen opplæring som er tilpasset elevene, enten én og én eller i grupper, klasser eller på en annen skole enn den eleven går på.

I denne artikkelen vil du lære mer om: