Overgang fra barnehage til skole og SFO

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Skolestart er en stor begivenhet for både barn og foreldre, en spennende overgang som krever mye av alle involverte. Kanskje kjenner du på både forventning og nervøsitet på vegne av barnet ditt? En god begynnelse er å snakke om forandringen som skal skje.

Når barnet ditt er godt forberedt på hva som kommer, blir det også enklere å mestre den nye hverdagen. Målet må være at barnet ditt gleder seg til å begynne på skolen, og at han eller hun møter hverdagen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Gode venner og kjente fjes gjør overgangen mindre skremmende. Derfor kan det være lurt å snakke med de andre foreldrene i barnehagen. Kanskje noen av barna begynner på samme skole? Kan dere forberede dem på skolestart sammen?

Her er noen tips til hva du kan gjøre:

 • Øv på å gå til skolen sammen med barnet ditt.
 • Snakk med andre foreldre eller skolen om å tilrettelegge for at flere kan ta følge til og fra skolen.
 • Bli kjent med de andre foreldrene i klassen. Det gjør det lettere å samarbeide om å gi barna en fin skolestart.
 • Snakk positivt om de andre foreldrene og barna i klassen.
 • Snakk positivt om skolen og hverdagen med læring.
 • Forbered deg på at du vil ha mindre kontakt med skolens personell enn du hadde med barnehagen.

Hva kan du forvente av barnehagen?

I tett samarbeid med deg som forelder, skal barnehagen sørge for at overgangen oppleves trygg og god for barnet ditt. Denne prosessen bør starte så tidlig som mulig. Du skal involveres i planleggingen av overgangen; enten i individuelle samtaler eller i foreldremøter. I tillegg har du krav på å få vite og godkjenne at barnehagen utleverer informasjon om barnet ditt til skolen. Det kan bare gjøres med samtykke fra deg, jf. Forvaltningsloven paragraf 13 om taushetsplikt.

Barnehagen bør ha:

 • Gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole.
 • Et eget pedagogisk opplegg for de eldste barna.
 • En feiring som markerer slutten på barnehageårene.

Hva kan du forvente av skolen?

Skolen og barnehagen har gjensidig plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole/SFO. Det er nedfelt i både Barnehageloven og Opplæringsloven. Når overgangen er godt planlagt og skjer i tett samarbeid med foreldrene, gir det barnet en god start på skoleårene. Det viktigste er at både du og barnet ditt er trygge i prosessen. Du har krav på god informasjon og muligheten til å stille spørsmål, og det kan være lurt at du setter deg inn i rutinene for hvordan barnehagen og skolen/ samarbeider.

Dette kan du undersøke:

 • Besøker skole/SFO-ansatte barnehagen før skolestart?
 • Legger skolen til rette for foreldrenettverk, som foreldremøter, foreldrekaffe eller dugnad?
 • Hvordan jobber skolen for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle?
 • Hvilke prinsipper følger skolen når de setter sammen klassene?
 • Hvordan sikrer skolen trygghet og inkludering i friminuttene?

Andre viktige spørsmål:

 • Hvilke forventninger har skolen til deg som forelder?
 • Tilbyr skolen leksehjelp til ditt klassetrinn?
 • Er skolen tilrettelagt for barn som trenger ekstra assistanse?
 • Tilbyr de læring som er tilpasset ditt barns behov?

I denne artikkelen vil du lære mer om: