Samisk opplæring

Alle som bor i samiske distrikt* har rett til grunnskoleopplæring i og på samisk, kvensk eller finsk.

Disse elevene har krav på alternative opplæringsformer når undervisning i samisk ikke kan gis på skolen. Mange opplever at det er lite kunnskap om samiske elevers rettigheter og lite informasjon å finne for samiske foreldre. Dette kan føre til at elever mister viktig opplæring i samisk.

Samisk opplæring i grunnskolen

Alle elever i grunnskolealder i samiske distrikt har rett til opplæring i og på samisk.

Samer i hele landet har i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringen ikke kan gis med egnet undervisningspersonale på skolen. Alternative opplæringsformer kan for eksempel være fjernundervisning, intensivundervisning eller leirskoleopphold. Slike opplæringstilbud skal utarbeides i samarbeid med foreldrene. 

Utenfor samiske distrikt har også minst ti elever i en kommune som ønsker opplæring i og på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elever i gruppen. Kommunen kan vedta å legge opplæring på samisk til en eller flere skoler i kommunen.

Elevene avgjør selv om de vil ha opplæring i og på samisk fra og med 8. klasse.

Samisk videregående opplæring

Samer i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringen ikke kan gis med egnet undervisningspersonale på skolen. Departementet kan også gi forskrifter om at visse skoler skal tilby opplæring i eller på samisk eller i særskilte samiske fag i den videregående opplæringen innenfor visse kurs eller for visse grupper. Fylkeskommunen kan også ellers tilby slik opplæring.

Lære om samer og samiske forhold

Utdanningsdirektoratets nettsider sier at: “Alle skoler i Norge skal gi opplæring om samer og samiske forhold. Elevene skal blant annet lære om samenes historie og kamp for likeverd, om det samiske urfolkets rettigheter, og om mangfold og variasjon i samisk kultur og samfunnsliv”. Dette for å sikre kunnskap og samisk kultur og historie, mangfold og informasjon om viktig, norsk kulturarv

Det finnes flere tilskuddsordninger knyttet til samisk opplæring, se mer informasjon her: udir.no

*Definisjoner

Et “samisk distrikt” defineres som:

  1. det samiske forvaltningsområdet etter paragraf 3 i sameloven eller,
  2. andre kommuner eller deler av kommuner, etter forskrifter gitt av Kongen i statsråd, etter at Sametinget og de kommunene og fylkeskommunene spørsmålet gjelder, har fått uttale seg.

Samer defineres i sameloven paragraf 2-6 som personer som kan skrives inn i samemanntallet og barn av de som kan skrives inn.