Tegnspråk i skolen

Ifølge Norges Døveforbund er det cirka 16 500 brukere av norsk tegnspråk. Av dem er om lag 5 000 døve. Elever som er døve eller mangler tale har rett til å få tilrettelegging i skolen slik at de får utbytte av opplæringen.

Elever har ulike behov, og ofte kan skolen legge til rette for at elevene kan delta i den vanlige undervisningen. I denne artikkelen har vi samlet nyttig informasjon om hørselshemmedes rettigheter og hvordan man best tilrettelegger for elever som har tegnspråk som førstespråk eller som har bruk for slik opplæring.

Hva er tegnspråk?

Dette sier Norges Døveforbund:

 • Tegnspråk er et fullverdig språk med egne grammatiske regler og setningsoppbygninger.
 • Tegnspråk er et gestuelt – visuelt språk. Det er gestuelt, fordi hendene, ansiktet og kroppen brukes til å uttrykke seg. Det er visuelt, fordi det oppfattes gjennom synet.
 • Ulike land har sine nasjonale tegnspråk.

Norsk tegnspråk (NTS) er et minoritetsspråk på linje med andre norske minoritetsspråk. Språket er utviklet i kommunikasjon mellom mennesker som er døve i Norge. I likhet med andre språk er tegnspråk i stadig utvikling. Tegnspråk påvirkes også av landets majoritetskultur, tradisjoner, elementer fra talespråket og fra andre lands tegnspråk. Mange personer som er døve har hørende familiemedlemmer og venner som behersker og benytter norsk tegnspråk i kommunikasjon. I tillegg er det mange lærere, førskolelærere, assistenter og andre fagfolk som bruker tegnspråk i sin arbeidssituasjon. I Norge er det også mange utdannede tegnspråktolker.

Hva sier loven?

Opplæringsloven sier at: “Elever som har tegnspråk som førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk. Kommunen kan bestemme at opplæringen i og på tegnspråk skal gis på et annet sted enn den skolen eleven sogner til. Før kommunen gjør et slikt vedtak, skal det fremlegges en sakkyndig vurdering.” Hvis opplæringen skal gis ved den skolen eleven sogner til, får skolen tilført ekstra ressurser, blant annet for at det skal kunne ansettes tegnspråkkyndig pedagogisk personale.

Fagfordeling for elever med tegnspråk som førstespråk

Dette sier Utdanningsdirektoratet om fagfordeling for elever med tegnspråk som førstespråk:

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk som førstespråk, skal i andre fag enn norsk og norsk tegnspråk ha samme timetall som andre elever. I norsk for elever med tegnspråk er det fastsatt et felles timetall som skoler og skoleeiere skal fordele med utgangspunkt i læreplanene i disse fagene. Timetallet for 1.–7. trinn er delt i et minstetimetall på 1.–4. årstrinn og et minstetimetall på 5.–7. årstrinn

Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle fag, men har i fagene tegnspråk, norsk, engelsk og musikk rett til opplæring i samsvar med:

 • Læreplan i norsk tegnspråk
 • Læreplan i norsk for elever med tegnspråk med fritak fra vurdering i skriftlig sidemål11
 • Læreplan i engelsk for elever med tegnspråk
 • Læreplan i drama og rytmikk for elever med tegnspråk (erstatter musikk)

Fritak fra fremmedspråk / fordypning/ arbeidslivsfag

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, kan søke om fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk eller fordypning. I timene som er fastsatt for fremmedspråk/fordypning/ arbeidslivsfag, skal elever som er innvilget fritak, ha forsterket opplæring i norsk, engelsk eller tegnspråk. Skoleeier fastsetter i hvilket språk eleven skal få forsterket opplæring og hvordan tilbudet skal organiseres.

FUG mener:

Gjennom mange år har vi i FUG sett at åpenhet, informasjon og samarbeid, både mellom hjem og skole, men også innad i foreldregruppen, er til stor hjelp for de elevene som trenger noe ekstra. Det forutsetter tillit mellom hjem og skole. Foreldre må være trygge på at den informasjon de samtykker til å dele, brukes til beste for barnet og bidrar til å skape et godt og inkluderende klassemiljø.

God praksis rundt elever med hørselshemming, kan handle om at:

 • elever og foreldre får god informasjon om hvordan det er å ha en hørselshemming       
 • elever og foreldre vet hvem de kan spørre dersom de har spørsmål rundt temaet          
 • skolen legger til rette for at alle elevene i klassen eller på trinnet lærer seg en rekke grunnleggende tegn           
 • tegnspråk brukes naturlig i alle klassens aktiviteter, slik at hele gruppen av elever får trening i å kommunisere på språket på en naturlig måte     
 • at tegnspråk synliggjøres og benyttes naturlig ved ulike arrangementer på skolen          
 • at kilder til tegnspråkkunnskap gjøres kjent blant elever og foreldre

Vil du lære tegnspråk?

Det finnes mange ulike kurs, bøker, nettsider og hjelpemidler for deg som ønsker å lære tegnspråk.

Her er noen av dem:

 • Statped, som er Norges statlige spesialpedagogiske tjeneste, tilbyr i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve opplæringsprogrammet “Se mitt språk”, som er et 40 ukers opplæringstilbud for foreldre til barn med hørselshemming i alderen 0-16 år, de tilbyr også kurs i tegnspråk for ansatte i skole og barnehage.
 • Tegnstart er et digitalt opplæringsprogram i tegnspråk. Serien er selvstudium og for nybegynnere.
 • Tegnordbok er en app med alle de viktigste tegnordene, den finnes også i miniversjon med cirka 1000 tegn.
 •  Tegnmyggen og knottene er en spilleske med kjente brettspill med tegn fra norske brettspill. Spillet har også en nettside.